Winkel - Huur & koop

Vrieseweg 8t/m 12 3311NX Dordrecht

Informatie aanvragen

€ 120,- per m² / jaar

Vrieseweg 8t/m 12 3311NX Dordrecht
 

Stuur hier een vraag of opmerking naar :Winkel te huur & koop aangeboden
op Vrieseweg 8t/m 12 in Dordrecht

Winkel - Huur & koop
60 m2 - 438 m2

Algemeen
De objecten betreffen winkelruimtes in het historische centrum van Dordrecht gelegen in de Vrieseweg. De winkels zijn gelegen onder een zeer representatief appartementencomplex, nabij de drukke winkelstraten van Dordrecht. De winkels zijn goed bereikbaar vanuit een aantal parkeergarages in het centrum en via het openbaar vervoer (waterbus, bus en trein). Aan het einde van de straat is op vrijdag en zaterdag een grote markt.

De objecten zijn uitstekend bereikbaar door de ligging nabij de A16 (Rotterdam-Breda) en de randweg van Dordrecht (N3), die de verbinding vormt tussen de A16 en de A15 (Rotterdam-Europoort-Nijmegen). Op circa 10 minuten loopafstand ligt het Centraal Station Dordrecht. Vanaf het intercity treinstation bent u in slechts 15 minuten op het Centraal Station Rotterdam.

Kadastrale aanduiding
Het complex is bij het kadaster bekend als gemeente Dordrecht, sectie C, nummer 6874-A, appartementsindex 3.

Indeling
Beschikbaar voor verhuur / verkoop is derhalve:
Ca. 202 m² Commerciële ruimte gelegen op de begane grond, op de hoek van de Vrieseweg en van het Kromhout (Vrieseweg 8), bestaande uit een min of meer rechthoekige verkoopruimte in de lengterichting van het Kromhout, met vier puien en een totaal front van circa 22 m¹. De ruimte is voorzien van een dames- en herentoiletruimte, pantry en CV ruimte. (Verhuurd)
Ca. 72 m² Secundaire ruimte / opslagruimte gelegen op de kelderverdieping, waarvan circa 36 m² in gebruik is bij de huurder van Vrieseweg 8, circa 33 m² leeg en vrij van huur en circa 3 m² gemeenschappelijke verkeersruimte.
Ca. 60 m² Commerciële ruimte op de begane grond van Vrieseweg 10.
Ca. 104 m² Commerciële ruimte op de begane grond van Vrieseweg 12.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Voorzieningen
Het pand aan de Vrieseweg 8 zal schoon en ontruimd worden opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:
- Grindvloer
- Toilet
- Luchtgordijn (*)
- Pantry

De overige adressen zullen casco worden opgeleverd.

Huurprijs
€ 120,00 per m² per jaar, exclusief BTW en servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand / per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.
?
Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat huurder zelf leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de levering van gas, water en elektra. Bovenop de periodiek verschuldigde huurprijs worden geen servicekosten in rekening gebracht

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Dordrecht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Schil" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 27 maart 2012.

Op grond van artikel 8 van de planvoorschriften is de enkel bestemming van het object: "Gemengd 2"

Daarnaast heeft het perceel naast bovengenoemde bestemming tevens de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie” en “Waarde – Beschermd Stadsgezicht”.

De voor ‘’Gemengd 2’’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. detailhandel;
c. dienstverlening;
d. bedrijf;
e. maatschappelijk;
f. kantoor;
g. atelier;
h. cultuur en ontspanning;
i. sport;
j. horeca-1;
k. casino;
l. belhuizen/internetcafés, uitsluitend voor zover aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan.
?
Specifieke gebruiksregels
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. In de bestemmingsbeschrijving genoemd onder b t/m i genoemde functies zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond, met dien verstande dat:
1. er geen sprake mag zijn van ontoelaatbare hinder voor de (woon)omgeving.
2. een vestiging niet groter mag zijn dan 250 m2 bruto-vloeroppervlakte.
b. een 'casino' als bedoeld in de bestemmingsomschrijving 8.1 onder k is uitsluitend toegestaan op de begane grond ter plaatse van de aanduiding (ca);
c. horeca - 1 als bedoeld in bestemmingsomschrijving 8.1 onder j is niet toegestaan;
d. binnen 'maatschappelijk' als bedoeld in bestemmingsomschrijving 8, 1 onder e zijn functies ten behoeve van zorginstellingen en religie niet toegestaan;
e. uitsluitend bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de tot deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
f. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan;
g. in afwijking van het bepaalde in de specifieke gebruiksregels onder e zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf, categorie 3' op het aangegeven adres tevens de volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan:
* aannemersbedrijf-timmerbedrijf Vrieseweg 46
h. de verdiepingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor wonen, tenzij deze op het moment van de ter inzage legging van het ontwerp van het plan reeds voor andere functies zijn ingericht;
i. het gebruik van gebouwen voor belhuizen/internetcafés mag worden gehandhaafd tot aan het moment dat het is beëindigd.

Afwijken van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde, indien:
1. er geen sprake is van een in de karakteristiek van het gebied passende functie;
2. door grootte en/of het aantal van de betreffende functies het karakter van het gebied in onevenredige mate wordt aangetast;
3. de woon- en leefsituatie in de naaste omgeving op ontoelaatbare wijze negatief wordt beïnvloed.

Alvorens te beslissen omtrent een verzoek om een omgevingsvergunning wordt de Adviesraad voor Detailhandel gehoord.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn verkregen via de website www.ruimtelijkeplannnen.nl per toestandsdatum 21 september 2017.
?
Koopsom
€ 595.000,00 kosten koper, exclusief BTW.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verkoper en koper een verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde “opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.

Datum van oplevering
In overleg

Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Contact

BedrijfsnaamOoms.com
VestigingDordrecht
ContactpersoonDrechtsteden
E-mailadresdordrecht@ooms.com
Telefoonnummer088-4240173

Kenmerken

Hoofdbestemming:
Winkel
Prijs:
€ 120,- per m² / jaar
Totale oppervlakte:
438 m2
In units vanaf:
60 m2

In de buurt

De 10 meest populaire buurten in de omgeving om een winkel huren zijn: Centrum (71), Ridderkerk-Centrum (31), Industriegebied Groote Lindt (23), Winkelcentrum Walburg (23), Boogjes en omgeving (18), Kerkbuurt-Oost (16), Kraaihoek (14), Bleijenhoek (13), Oostendam (8), Wilhelminahaven (8)

De 10 meest populaire bedrijventerreinen in de omgeving om een winkel huren zijn: Groote Lindt (12), Wilhelminahaven (dordrecht) (7), Nijverwaard (5), Donkersloot-Zuid (3), Ter Steeghe (2), Develpoort (1), Donkersloot-Noord (1), Julianahaven (1), Molenvliet (papendrecht) (1), Weeskinderendijk (1)

Bestemmingsplan:
Bekijk hier het bestemmingsplan van Vrieseweg 8t/m 12 in Dordrecht.

Vragen of opmerkingen

Zoekt u een winkel te huur & koop in Dordrecht? We bieden u nu een unieke winkel aan in de buurt Kasperspad en omgeving te Dordrecht. Deze winkel heeft een totale beschikbare oppervlakte te huur & te koop van 438 m2 en ligt op Vrieseweg 8t/m 12 in Dordrecht.

Heeft u interesse in dit object, vul dan het aanvraagformulier in. Wij brengen u rechtstreeks in contact met de makelaar of eigenaar van de ruimte zodat u direct een bezichtiging kunt inplannen of extra informatie kunt opvragen.

Deze info niet juist?

Klik hier indien bovenstaande informatie niet juist is en u ons hiervan op de hoogte wilt stellen.

 
Informatie aanvragen